aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową oraz prowadzi działania profilaktyczne i epidemiologiczne w odniesieniu do chorób o dużym znaczeniu społecznym (AIDS, kiła, rzeżączka, świerzb, nowotwory skóry i inne).

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na etiopatogenezę dermatologiczno-wenerologiczną;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych, wstrzyknięć, pobieranie wycinków skóry i dokonywanie innych zabiegów;
- wykonywanie testów naskórkowych śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretowanie wyników;
- wykonywanie badań mykologicznych, posiewów bakteryjnych, badań mikroskopowych bezpośrednich i innych;
- ocena preparatów histologicznych z zakresu chorób skóry i wenerycznych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
- leczenie wszelkich chorób skóry, włosów i paznokci oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym samodzielne wykonywanie zabiegów w zakresie fizykoterapii: elektrokoagulacji, wyłyżeczkowania, kriochirurgii oraz światłolecznictwa;udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących;
- prowadzenie działań profilaktycznych i epidemiologicznych w odniesieniu do chorób skóry i wenerycznych o dużym znaczeniu społecznym, współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i specjalnościami (epidemiologia, oświata zdrowotna, analityka środowiska i inne);
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - kierowanie oddziałem chorób skórnych i wenerycznych lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności