aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby płuc dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przewlekłych o dużym znaczeniu społecznym, takich jak: gruźlica, przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, choroby alergiczne, choroby o podłożu genetycznym, nowotwory płuc u dzieci, choroby zapalne śródmiąższowe i inne; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie chorób płuc dzieci;
 • nawiązywanie kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie materiału biologicznego na badania laboratoryjne: biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
 • kierowanie chorych dzieci na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
 • wykonywanie testów skórnych, tuberkulinowych i innych;
 • wykonywanie prób czynnościowych układu oddechowego i układu krążenia;
 • wykonywanie bronchoskopii, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych badań;
 • leczenie chorób takich jak: dychawica oskrzelowa (astma), gruźlica, odma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwory płuc, wady rozwojowe, niewydolność oddechowo-krążeniowa oraz innych chorób układu oddechowego;
 • orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej dziecka, niezdolności do nauki, niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
 • kierowanie rehabilitacją chorych dzieci po przebytych chorobach układu oddechowego;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
 • przygotowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych dzieci;
 • udzielanie konsultacji z zakresu chorób płuc dzieci lekarzom innych specjalności;
 • przeprowadzanie analiz epidemiologicznych, organizowanie badań radiologicznych małoobrazkowych i szczepień;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu chorób płuc u dzieci;
 • samokształcenie w dziedzinie chorób płuc u dzieci, m. in. poprzez  uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych. 


Zadania dodatkowe:
wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie chorób płuc u dzieci; kierowanie oddziałem, poradnią lub kliniką chorób płuc dzieci; kierowanie specjalizacją w dziedzinie chorób płuc dzieci; uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego dzieci; udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych; prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności