aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowe

Rozpoznaje, różnicuje i leczy chirurgicznie ostre, przewlekłe i nowotworowe choroby jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom objętych zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Główne zadania:
- badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych, ukierunkowane na schorzenia jamy ustnej i twarzoczaszki i okolic przyległych;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- pobieranie materiału biologicznego do badań histologicznych, bakteriologicznych, biochemicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
- znieczulanie miejscowe - nasiękowe i przewodowe,
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, biopsji, wenesekcji, tracheotomii i innych;
- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób jamy ustnej i części twarzowej czaszki pochodzenia zapalnego, urazowego, nowotworowego i innych, z uwzględnieniem chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej;
- leczenie chirurgiczne chorób zatok szczękowych, ślinianek, torbieli i przetok szyi,leczenie bólu ostrego i przewlekłego w szczególności neuralgii nerwu trójdzielnego,udzielanie doraźnej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrolę rany, zdejmowanie szwów, zmienia- nie opatrunków i czynności pokrewne;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych objętych zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń lekarskich.
- orzekanie niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności w zakresie chorób jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych,
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom jamy ustnej, części twarzowej czaszki i okolic przyległych;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności; - prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii szczękowo - twarzowej lub przychodnią specjalistyczną; - pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w chirurgii szczękowo - twarzowej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych, w tym przeprowadzanie eksperymentów medycznych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności