aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wymagające chirurgicznych zabiegów odtwórczych, przywracających właściwy wygląd i czynność powłok i narządów zewnętrznych, z zastosowaniem przeszczepów tkanek i innych technik rekonstrukcyjnych, oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, urazom i oparzeniom.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na określony problem chirurgiczny;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;kierowanie chorych na badania dodatkowe (pomocnicze);
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: biochemicznych, radiologicznych, usg i innych;
- leczenie chirurgiczne wad rozwojowych twarzy, rąk, zewnętrznych części układu moczowo-płciowego, leczenie zniekształceń i ubytków po urazach i chorobach, leczenie chorób, przy których potrzebna jest jednoczasowa rekonstrukcja, leczenie oparzeń i odmrożeń, wykonywanie operacji rekonstrukcyjnych ręki i wykonywanie operacji kosmetycznych;
- znieczulanie miejscowe;
- wykonywanie wenesekcji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, cewnikowanie pęcherza moczowego i dokonywanie innych zabiegów pokrewnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym do tego sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach;
- nadzór i kontrola nad przygotowaniem i przechowywaniem materiału do przeszczepów;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne);
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie znieczulenia ogólnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego, aseptyką i antyseptyką pomieszczeń operacyjnych; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem krwi i płynów infuzyjnych;kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii plastycznej lub przychodnią specjalistyczną; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności