aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy operacyjnie ostre i przewlekłe, wrodzone i nabyte choroby układu naczyniowego za wyjątkiem naczyń ośrodkowego układu nerwowego i dużych naczyń leczonych w ramach kardiochirurgii, planuje i nadzoruje rehabilitację chorych po przebytym leczeniu operacyjnym oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom naczyń.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu naczyniowego tętniczego, żylnego i chłonnego;
- ocena i interpretacja inwazyjnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych chorób naczyń ;
- kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowych w zakresie chorób naczyń;
- wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie układu tętniczego, żylnego i chłonnego (również wewnątrznaczyniowych)oraz amputacji z przyczyn naczyniowych;
- rozpoznawanie i leczenie powikłań po operacjach naczyń;
- planowanie i kierowanie wczesną rehabilitacją po operacjach naczyńorzekanie o niezdolności do pracy, potrzebie rehabilitacji leczniczej ,uprawnieniu do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu lub niepełnosprawności z powodu chorób układu naczyniowego leczonych chirurgicznie;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; układu naczyniowego;
- inne zadania objęte specjalnością podstawową zakresie chirurgii ogólnej.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgiczna o profilu chirurgii naczyniowej lub przychodnią specjalistyczną; - sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w chirurgii naczyniowej; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - inne zadania objęte specjalnością podstawową.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności