aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wieku rozwojowego, wymagające interwencji chirurgicznej i diagnostyki inwazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób okresu noworodkowego i niemowlęcego (urazy okołoporodowe i wady wrodzone narządów wewnętrznych) oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku rozwojowego.

Główne zadania:
- badanie chorych w wieku rozwojowym, zbieranie wywiadów rodzinnych i środowiskowych, badanie przedmiotowe chirurgiczne, kierowanie pacjentów na badania dodatkowe;
- nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby operacji, łagodzenie lęku i niepokoju;
- wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych potrzebnych w diagnostyce chorób chirurgicznych wieku rozwojowego;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, immunologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, usg, tomograficznych, scyntygraficznych i innych;
- kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowanych;
- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób chirurgicznych i urazów narządów wewnętrznych u noworodków, niemowląt i dzieci, w tym wad wrodzonych i rozwojowych;
- wykonywanie punkcji diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, cewnikowania pęcherza moczowego, rektoskopii i innych zabiegów;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, prowadzenie oddechu kontrolowanego, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym żywienia pozajelitowego; obliczanie zapotrzebowania dobowego składników pokarmowych (odżywczych) i wodno-mineralnych;
- kierowanie wczesną rehabilitacją dzieci po zabiegach operacyjnych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept, zaświadczeń lekarskich;
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych wieku rozwojowego;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku rozwojowego;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- oznaczanie grupy krwi i wykonywanie prób krzyżowych; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem krwi konserwowanej i płynów infuzyjnych; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii dziecięcej lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności