aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Przeprowadza leczenie i rehabilitację wszystkich chorób i patologii środkami uzdrowiskowo-klimatycznymi, balneologicznymi i fizykoterapeutycznymi oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, stanowiące podstawę do kierowania na leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe, balneologiczne i fizykoterapeutyczne;
- interpretacja i ocena przeprowadzonych badań dodatkowych (laboratoryjnych, ekg, spirometrii, ergometrii i innych), obrazujących stopień wydolności oddechowo-krążeniowej pacjentów;
- ocena układu ruchu (mięśnie, kości i stawy) dla ustalenia wskazań i przeciwwskazań do rodzajów leczenia wymienionych powyżej;wykonywanie testów wodnych, elektromiografii, biodozymetrii i innych;
- kwalifikowanie pacjentów do zabiegów obejmujących: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, wodolecznictwo, terapię ultradźwiękami, podczerwienią, polem magnetycznym, laserem, inhalacjami;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wystawianie zwolnień lekarskich, wypisywanie recept;
- wypisywanie skierowań na leczenie sanatoryjne klimatyczno-uzdrowiskowe i na zabiegi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników medycznych; - kierowanie placówką uzdrowiskową, szpitalną, sanatoryjną lub fizjoterapeutyczną; - sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w balneoklimatologii i medycynie fizykalnej; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności