aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby narządu słuchu i równowagi oraz zajmuje się testowaniem i dobieraniem aparatów słuchowych (protetyka audiologiczna) za pomocą odpowiedniej aparatury i sprzętu oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu słuchu.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe, ukierunkowane na narząd słuchu i równowagi, oraz przedmiotowe (otolaryngologiczne);
- nawiązywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, wyjaśnianie zasad leczenia i protetyki audiologicznej, zapewnianie ich współdziałania w leczeniu i rehabilitacji;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (laboratoryjne), radiologiczne i inne;
- wykonywanie prób diagnostycznych, ukierunkowanych na narząd słuchu i równowagi oraz ocena i interpretacja wyników;
- przeprowadzanie badania neurologicznego w zakresie chorób narządu słuchu i równowagi;
- leczenie chorób ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, nerwów słuchowych, zaburzeń słuchu i równowagi, głuchoty wrodzonej i nabytej;
- testowanie i dobieranie aparatów słuchowych (protetycznych);
- przeprowadzanie rehabilitacji narządu słuchu po zabiegach operacyjnych i protezowaniu;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej;
- opracowywanie orzeczeń, opinii i świadectw lekarskich oraz wniosków w sprawie inwalidztwa i zatrudnienia;
- wypisywanie recept, skierowań i zwolnień lekarskich;
- wykonywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu słuchu;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem, kliniką otolaryngologiczną lub audiologiczną, lub przychodnią specjalistyczną; - pełnienie dyżurów lekarskich; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności