aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy stany zagrożenia życia w następstwie nagłych chorób, urazów, zatruć i innych przyczyn oraz znieczula ogólnie i miejscowo, leczy ból i prowadzi intensywną terapię za pomocą odpowiedniej aparatury i sprzętu oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznanie przyczyn zagrożenia życia lub wykrycie źródła bólu;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- zlecanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, umożliwiających prowadzenie znieczulenia i intensywnej terapii;
- biegłe posługiwanie się, kontrola i nadzór nad aparaturą i sprzętem anestezjologicznym, w tym nad: aparatem do znieczulania ogólnego, ekg, defibrylatorem, aparatem do kontrolowanego oddechu, tonometrem, laryngoskopem. zestawem do przetaczania krwi i płynów, cewnikami i innymi;
- wykonywanie zabiegów, takich jak: wprowadzanie rurki dotchawiczej, nakłucia żył i tętnic i wprowadzanie cewników, nakłucia lędźwiowe, znieczulanie miejscowe, splotowe, dokanałowe, drenaż ssący jamy opłucnowej i inne;
- samodzielne przeprowadzanie znieczulenia ogólnego we wszystkich specjalnościach medycznych;
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, prowadzenie oddechu kontrolowanego, monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi;
- unieruchamianie chorych w pozycji bezpiecznej, nadzór nad transportem do szpitala chorych we wstrząsie, z krwotokiem, nieprzytomnych, z uszkodzeniami narządów wewnętrznych i innych;
- prowadzenie intensywnej terapii w stanach takich, jak: ostre zatrucia, zawał serca, ostra niewydolność sercowo-oddechowa i nerek, tężec, stany drgawkowe, powikłania okołoporodowe i pooperacyjne i inne;
- interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, takich jak: badania krwi, moczu, płynów ustrojowych, ekg, gazometrii, bakteriologicznych i innych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem, lekami, krwią i płynami infuzyjnymi; - oznaczanie grupy krwi i wykonywanie prób krzyżowych; - kierowanie oddziałem intensywnej opieki medycznej, stacją pogotowia ratunkowego lub poradnią specjalistyczną; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności