aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista alergologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby alergiczne, będące następstwem uczulenia na czynniki zewnętrzne, z wykorzystaniem prób (testów) skórnych i śluzówkowych, badań czynnościowych układu oddechowego, diet eliminacyjnych, prób immunologicznych i innych metod diagnostycznych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom alergicznym.

Główne zadania:
- badanie chorych podmiotowe (ukierunkowane zbieranie wywiadów) i przedmiotowe, kierowanie na badania dodatkowe (pomocnicze);
- wykonywanie prób alergicznych skórnych i prowokacyjnych, odczytywanie wyników, ocenianie i interpretowanie tych prób;
- ocena i interpretacja wyników badań laboratoryjnych istotnych dla diagnostyki alergologicznej, w tym badań immunologicznych;
- przeprowadzanie diagnostyki różnicowej reakcji i chorób alergicznych;
- leczenie chorób alergicznych skóry, górnych i dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego i krwiotwórczego, odczynów polekowych, uogólnionych reakcji anafilaktycznych i uczuleń na czynniki środowiska zawodowego;
- prowadzenie rehabilitacji chorych alergicznych, kierowanie do leczenia uzdrowiskowego i szpitalnego;
- udzielanie doraźnej pomocy w przypadkach stanu astmatycznego, choroby posurowiczej, w reakcjach anafilaktycznych po użądleniach owadów, lekach, środkach kontrastowych, testach skórnych, próbach prowokacyjnych i innych;
- przeprowadzanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
- opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich, wniosków w sprawie inwalidztwa i zatrudnienia;
- współpraca z podległym personelem medycznym, wykonującym badania pomocnicze i prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom alergicznym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem lub przychodnią alergologiczną; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikacja ich wyników


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności