aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej

Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej; odpowiada za wdrażanie nowych metod diagnostycznych w procesie leczenia oraz postępowania niefarmakologicznego i farmakologicznego sprzyjającego leczeniu; podejmuje działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w zakresie ochrony narządu słuchu i równowagi.

Główne zadania:
 • przeprowadzanie badań i oceny narządu słuchu i równowagi w zależności od wieku dziecka, obejmujących m.in.: endoskopię (w tym fibroskopię) oraz mikroskopię jam nosa, zatok i nosogardła oraz rynomanometrię;
 • dokonywanie oceny czynności nerwu twarzowego;
 • diagnozowanie pacjenta z zespołem zaburzeń snu, z bezdechami, z refluksem żołądkowo-przełykowym, z zespołem obwodowych i ośrodkowych zaburzeń mowy oraz prowadzenie diagnostyki w pedoaudiologii, w zaburzeniach głosu u dzieci, nieprawidłowościach w rozwoju mowy, artykulacji i płynności mowy oraz w zaburzeniach głosu pochodzenia organicznego, czynnościowego i psychogennego;
 • diagnozowanie pacjenta w procesie badań, m.in.: laryngoskopii pośredniej, bezpośredniej z użyciem optyki, mikrolaryngoskopii, tracheobronchoskopii przeprowadzanej sztywnym lub giętkim endoskopem, oceniania drzewa oskrzelowego, biopsji krtani, tchawicy, oskrzeli oraz dokonywanie interpretacji wyników tych badań;
 • zlecanie odpowiednich badań dodatkowych, m.in.: radiologicznych, elektrofizjologicznych, audiologicznych i innych oraz interpretowanie wyników tych badań;
 • przeprowadzanie zabiegów o charakterze chirurgicznym, m.in.: tympanopunkcja, myringotomia z założeniem drenu wentylacyjnego, myringoplastyka, antromastoidektomia, septoplastyka, punkcja, płukanie i endoskopia zatok, usunięcie polipa, nacinanie i drenaż nosa w przypadku leczenia ropnia przegrody, nastawianie (repozycja) nosa, nacinanie krótkiego wędzidełka, operacje żabki, torbieli zarodkowych, chirurgia guzów nosogardła (angiofibroma, rhabdomyosarcoma), chirurgia wad wrodzonych (rozszczep wargi i podniebienia);
 • przeprowadzanie operacji, m.in.: wad wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego, plastyki przewodu słuchowego zewnętrznego, dekompresji nerwu VII z rekonstrukcją, przetok perilimfatycznych;
 • przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych torbieli, przetok, ropni, nowotworów, w tym łagodnych nowotworów głowy i szyi;
 • przeprowadzanie pod kontrolą lub w ośrodkach wyższej referencji leczenia operacyjnego dużych guzów pochodzenia naczyniowego (naczyniaki krwionośne i limfatyczne wieku rozwojowego), nowotworów złośliwych głowy i szyi;
 • prowadzenie leczenia powikłań usznopochodnych;
 • przeprowadzanie zabiegów okołonosowych, m.in.: tamowanie krwawienia z nosa, usuwanie ciał obcych;
 • przeprowadzanie leczenia zachowawczego w nagłej duszności krtaniowej oraz stanach zapalnych krtani;
 • interpretowanie badań obrazowych, badań i różnicowań nacieków zapalnych, torbieli, nowotworów łagodnych (naczyniaków) w obrębie twarzy i szyi;
 • przeprowadzanie biopsji węzła chłonnego do badania histopatologicznego;
 • interpretowanie uzyskanych wyników histopatologicznych i obrazowych oraz dokonywanie oceny stopnia zaawansowania klinicznego i ustalanie wskazań do leczenia chirurgicznego;
 • monitorowanie efektów leczenia;
 • współpraca z onkologami dziecięcymi, patologami, radiologami i radioterapeutami;
 • udzielanie konsultacji lekarskich w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej lekarzom innych specjalności.


Zadania dodatkowe:
kierowania kliniką, oddziałem, przychodnią lub inną placówką otorynolaryngologii dziecięcej; kierowanie eksperymentami medycznymi w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej; kierowanie specjalizacją w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej innych lekarzy; prowadzenie kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej; nadzorowanie doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności