aplikacja Matura google play app store

Laborant mikrobiologiczny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje badania na obecność określonych drobnoustrojów i ich ilość w żywności, środkach farmaceutycznych i innych produktach, w środowisku naturalnym (woda, powietrze, gleba) i środowisku wytwarzania wymienionych produktów;
zapewnia wsparcie techniczne mikrobiologom w hodowli i badaniach drobnoustrojów.

Główne zadania:
pobieranie, zabezpieczanie i przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych;
przygotowanie pożywek, szkła i sprzętu laboratoryjnego do wykonania badań;
wykonywanie posiewów mikrobiologicznych;
prowadzenie hodowli drobnoustrojów z prób materiału badawczego;
prowadzenie prób termostatowych;
badanie mikroskopowe drobnoustrojów;
analiza i ocena wyników badań oraz ich zapisywanie;
ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu laboratoryjnego;
udzielanie wsparcia mikrobiologom w zakresie organizowania i prowadzenia eksperymentów dotyczących: budowy, przeobrażeń i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy, mikroorganizmów glebowych oraz wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu;
kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi laboratoryjnymi procedurami oraz z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji (rejestry, raporty);
porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności