aplikacja Matura google play app store

Laborant chemiczny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje różne prace laboratoryjne, proste i mniej skomplikowane, takie jak: obróbka szkła, łącznie z naprawą szklanej aparatury laboratoryjnej, oznaczenia chemiczne i wielkości fizycznych, analizy jakościowe i ilościowe, badania chemiczne i biochemiczne, pobieranie i przygotowywanie próbek laboratoryjnych, sporządzanie odczynników i preparatów, nastawianie i mianowanie roztworów, wstępne obliczanie wyników analiz; posługuje się odczynnikami chemicznymi, szkłem i sprzętem laboratoryjnym oraz nieskomplikowaną aparaturą badawczo-pomiarową.

Główne zadania:
-wykonywanie ze szkła rurek i prostych przyrządów pomiarowych, a także naprawianie laboratoryjnego sprzętu szklanego;
-pobieranie, uśrednianie i przygotowywanie do analiz oraz badań próbek materiałów o różnym stanie skupienia;
-prowadzenie rejestru i archiwum próbek;wykonywanie oznaczeń chemicznych z zakresu analizy miareczkowej i wagowej;
-współudział w przygotowywaniu odczynników w postaci roztworów oraz ich mianowaniu;prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej w laboratorium ruchowym;
-wykonywanie prac analitycznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz kontroli bakteriologicznej i mikrobiologicznej;
-wykonywanie analiz przy użyciu nieskomplikowanej aparatury pomiarowej;
-prowadzenie i nadzorowanie procesów w skali laboratoryjnej, takich jak: destylacja, rektyfikacja, krystalizacja, filtracja, ekstrakcja, absorpcja, suszenie, prażenie oraz nitrowanie, chlorowanie, sulfonowanie, bromowanie, redukcja, utlenianie, estryfikacja, zobojętnianie, a także mielenie i przesiewanie;
-oznaczanie wielkości fizycznych substancji: gęstości, lepkości, temperatury topnienia, wrzenia, zapłonu, mięknienia, masy nasypowej i innych, przy zastosowaniu odpowiednich aparatów pomiarowych;
-wykonywanie analiz wody i powietrza, a także analiz charakterystycznych dla różnych branż przemysłu chemicznego;utrzymywanie w dobrym stanie technicznym aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz właściwe przechowywanie odczynników chemicznych;
-przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

Zadania dodatkowe:
-sprawowanie nadzoru nad powierzonymi laborantami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności