aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista otorynolaryngologii

Rozpoznaje, różnicuje i leczy zachowawczo i chirurgicznie choroby gardła, nosa, uszu i krtani, choroby chirurgiczne twarzoczaszki i szyi; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom uszu, gardła i górnych dróg oddechowych.

Główne zadania:
- badanie otorynolaryngologiczne, podmiotowe i przedmiotowe, za pomocą odpowiedniego sprzętu i narzędzi, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym: narządu słuchu, głosu, równowagi i innych;
- wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w otolaryngologii;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, tomograficznych, usg i innych;
- leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób, takich jak: zapalne, urazowe i nowotworowe choroby nosa i zatok przynosowych, oczodołów, gardła, krtani i uszu, operacje twarzoczaszki i szyi, operacje naprawcze wad rozwojowych i inne;
- znieczulanie miejscowe, przewodowe i splotowe;
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii i innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych oraz biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach otolaryngologicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nosa, gardła i uszu;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie znieczulenia ogólnego;oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności; - prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników; - kierowanie oddziałem lub kliniką otolaryngologiczną lub przychodnią specjalistyczną.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności