aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Rozpoznaje, różnicuje i leczy wady rozwojowe i choroby narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń urazowych kręgosłupa i kończyn; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu ruchu.

Główne zadania:
- badanie ortopedyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- wybór właściwych badań dodatkowych;
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych narządu ruchu i związanych z nim naczyń i nerwów obwodowych;
- wykonywanie badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób chirurgicznych: biopsji, artroskopii i innych;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, tomograficznych, usg, scyntygraficznych i innych;
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych (mniej prawdopodobnych);
- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób wrodzonych i nabytych, ostrych i przewlekłych oraz wszelkich urazów (skręcenia, zwichnięcia, złamania) i ich następstw dotyczących narządu ruchu (kręgosłupa, kości, stawów, układu mięśniowo-więzadłowego);
- przeprowadzanie amputacji i protezowania kończyn;
- znieczulanie miejscowe, przewodowe i splotowe;
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, nadzór nad zmianą opatrunków i czynności pokrewne;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
- kierowanie wczesną i późną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
- orzekanie w sprawie chorób zawodowych narządu ruchu;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu ruchu;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie znieczulenia ogólnego;oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych; - kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii ortopedyczno-urazowej lub przychodnią specjalistyczną; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności