aplikacja Matura google play app store

Laborant budowlany

wybrane grupy: zawody ogólne

Laborant budowlany pobiera próbki, wykonuje badania surowców i wyrobów stosowanych w budownictwie oraz sporządza dokumentację z wykonanych badań.
Laborant budowlany jest zawodem o charakterze usługowym. Na podstawie odpowiednich metod i przy użyciu właściwych urządzeń wykonuje badania cech fizykochemicznych i mechanicznych surowców oraz wyrobów wykorzystywanych w budownictwie. Wykonanie badań wymaga pobierania, prawidłowego przechowywania (ewentualnego transportu) i przygotowywania próbek do badań. Badania mogą być wykonywane w laboratorium, jak i w miejscu produkcji, dostawy lub wbudowania. Podczas wykonywanych prac laborant prowadzi niezbędną dokumentację, a uzyskane wyniki przedstawia w formie sprawozdań z badań, co jest jego głównym celem pracy. Laborant jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt laboratoryjny.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz przestrzeganie podczas wykonywania zadań zawodowych przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska;
  • dobieranie norm, metod, technik badawczych do wykonywania zleconej pracy;
  • zestawianie oraz przygotowywanie przyrządów i urządzeń do wykonywania zleconej pracy oraz ich sprawdzanie i regulowanie bieżące;
  • pobieranie próbek do badań oraz sporządzenie stosownej dokumentacji;
  • przygotowywanie próbek do badań;
  • badanie właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i badań trwałościowych;
  • prowadzenie zapisów w trakcie wykonywania badań oraz sporządzanie sprawozdań z badań;
  • wykonywanie konserwacji przyrządów i urządzeń laboratoryjnych.


Do podjęcia pracy w zawodzie laborant budowlany wskazane jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego technicznego. Zmiany zachodzące w branży budowlanej wymagają od laborantów ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności poprzez udział m.in. w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie a także przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, producentów urządzeń lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Dodatkowymi atutami na tym stanowisku są posiadanie prawa jazdy kat. B i znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności