aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista onkologii klinicznej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy systemowo chorych na nowotwory złośliwe w skojarzeniu z innymi metodami leczniczymi, planuje i nadzoruje rehabilitację chorych po leczeniu systemowym, ocenia jakość życia tych chorych oraz podejmuje działania zapobiegawcze (profilaktyka pierwotna i wtórna) w zakresie zapadalności na choroby nowotworowe oraz działania na rzecz promocji zdrowia.

Główne zadania:
- badanie podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na rozpoznawanie chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem badania okulistycznego, laryngologicznego i neurologicznego;
- ocena i interpretacja wyników badań laboratoryjnych istotnych dla diagnostyki chorób nowotworowych (morfologii krwi, biochemicznych badań krwi, koagulogenezy, posiewu, poziomu markerów surowiczych, badań radiologicznych, immunologicznych, scyntygraficznych, cytologicznych i histopatologicznych);
- pobieranie materiału do badań cytologicznych i histologicznych, szpiku, wykonywanie nakłuć jam ciała i nakłucia lędźwiowego;
- przeprowadzanie diagnostyki różnicowej chorób nowotworowych;
- wykonywanie nakłuć odbarczających oraz podawanie leków miejscowo i dokanałowo;
- planowanie leczenia systemowego wraz z elementami leczenia skojarzonego z uwzględnieniem indywidualnej modyfikacji tego leczenia, szczególnie w aspekcie działań niepożądanych;
- planowanie i nadzorowanie rehabilitacji chorych na nowotwory po leczeniu systemowym, z uwzględnieniem jakości życia tych chorych, kierowanie do leczenia uzdrowiskowego i szpitalnego;
- udzielanie doraźnej pomocy oraz prowadzenie restytucji w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
- orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby , potrzebie rehabilitacji uprawnionego do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz o niepełnosprawności chorych na nowotwory;
- przeprowadzanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie recept, skierowań, zwolnień lekarskich;
- opracowywanie orzeczeń, opinii, świadectw lekarskich,
- współpraca z podległym personelem medycznym, wykonującym badania pomocnicze i prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie oddziałem lub przychodnią onkologiczną; - kierowanie zespołem pracowników i sprawowanie nad nimi nadzór; - sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w onkologii klinicznej; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne); - udział w ustalaniu zasad walki z chorobami nowotworowymi w Polsce, tworzeniu struktury sieci placówek onkologicznych i współpracy między ośrodkowej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikacja ich wyników


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności