aplikacja Matura google play app store

Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej: jej ściany, płuc, śródpiersia, tchawicy, przełyku; wykonuje zabiegi diagnostyczno-lecznicze, takie jak bronchoskopia, pleuroskopia, biopsje i inne oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego.

Główne zadania:
- badanie chirurgiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby klatki piersiowej;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (pomocnicze);
- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym układu oddechowego i krążenia;
- wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób chirurgicznych, w tym: bronchoskopii, pleuroskopii, biopsji;
- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, tomograficznych, usg, NMR, scyntygraficznych i innych;
- leczenie chirurgiczne (operacyjne) chorób tchawicy, oskrzeli oraz gruźlicy, ropni, nowotworów, torbieli i marskości płuc, leczenie odmy samoistnej, chorób śródpiersia, przełyku oraz urazów klatki piersiowej;
- znieczulanie splotowe i miejscowe;
- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;
- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, nadzór na zmianą opatrunków i czynności pokrewne;
- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym odżywiania pozajelitowego, sporządzanie bilansów odżywiania i wodno-elektrolitowego;
- kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne);
- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu oddechowego;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie znieczulenia ogólnego (narkozy); - oznaczanie grupy krwi i wykonywanie prób krzyżowych; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego; - sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności; - kierowanie oddziałem lub kliniką chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgii) lub przychodnią specjalistyczną; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności