aplikacja Matura google play app store

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

Nadzoruje realizację zadań ośrodka pomocy rodzinie określonych w jego statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; organizuje pracę i kieruje bieżącymi sprawami ośrodka; wydaje decyzje administracyjne oraz zaświadczenia dotyczące pomocy społecznej.

Główne zadania:
 • zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą ośrodka pomocy rodzinie praz nadzorowanie realizacji zadań określonych w statucie ośrodka;
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju społecznego w oparciu o rozpoznane potrzeby środowiska, w różnych obszarach i z różnymi grupami odbiorców;
 • tworzenie i rozwijanie systemu opieki nad dzieckiem oraz systemu pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
 • realizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych określonych przez organ założycielski;
 • sporządzanie planów pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji;
 • wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń służbowych i decyzji oraz kontrolowanie ich przestrzegania i realizacji, w tym czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań ośrodka;
 • prowadzenie, na podstawie odpowiednich upoważnień, postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zleconych przez przedstawicieli administracji lokalnej;
 • podejmowanie na podstawie odpowiednich upoważnień postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących: przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z zakresu funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych;
 • nadzorowanie wydawania zaświadczeń dotyczących pomocy społecznej;
 • wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;
 • zawieranie umów z małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy;
 • współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, powiatowym urzędem pracy itp.;
 • zarządzania pracownikami ośrodka, w tym: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, zapewnianie pracownikom szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • gospodarowanie środkami finansowymi ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w ośrodku;
 • składanie organowi założycielskiemu corocznego sprawozdania z działalności ośrodka;
 • dokonywanie czynności prawnych w imieniu ośrodka, w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez odpowiednie organy;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników ośrodka oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
 • zapewnianie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy na terenie ośrodka;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
reprezentowanie ośrodka wobec instytucji zewnętrznych; branie udziału w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach poświęconych tematyce pomocy rodzinie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności