aplikacja Matura google play app store

Kierownik kempingu

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za całokształt działalności kempingu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc kempingowych i promocji oferty kempingu oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym kempingiem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników kempingu.

Główne zadania:
  • bieżące zarządzanie kempingiem ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych, finansowych i personalnych;
  • realizowanie polityki wynajmu miejsc na kempingu i promocji kempingu;
  • kierowanie zespołem pracowników, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
  • określanie zakresów obowiązków pracowników, motywowanie i rozliczanie ich z wyników i czasu pracy oraz zapewnianie pracownikom warunków do rozwoju zawodowego;
  • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
  • podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania kempingu, w tym lepsze wykorzystanie sprzętu, zasobów finansowych itd.;
  • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia kempingu oraz z podwykonawcami usług porządkowych, serwisowych itp.;
  • przestrzeganie porządku i zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom kempingu;
  • zapewnianie turystom korzystania z urządzeń o standardzie zgodnym, z wymogami kategorii obiektu, w tym ze sprzętu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego oraz bezpiecznego deponowania rzeczy wartościowych;
  • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w targach i konferencjach branży turystycznej; budowanie pozytywnego wizerunku kempingu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności