aplikacja Matura google play app store

Kierownik galerii sztuki

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje pracę galerii sztuki w sposób zapewniający realizacje jej celów statutowych; odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje galerię na zewnątrz; odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji galerii.

Główne zadania:
 • określanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością galerii sztuki w zakresie sprawach programowych, organizacyjnych, administracyjnych i gospodarczych;
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz ustalanie regulaminów normujących wewnętrzną strukturę, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz poszczególnych stanowisk pracy;
 • powoływanie, koordynowanie i kontrolowanie zespołów organizacyjnych galerii sztuki;
 • sporządzanie planów rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich właściwym instytucjom finansującym działania z zakresu kultury i organizatorom;
 • organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności podstawowej galerii sztuki polegające m.in. na: organizowaniu i prezentowaniu wystaw sztuki, gromadzeniu, inwentaryzowaniu i udostępnianiu dzieł sztuki, popularyzowaniu wiedzy o sztuce, współpracy z instytucjami kultury oraz ze środowiskami twórczymi z Polski i zagranicy;
 • organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalność gospodarczej galerii sztuki polegającej między innymi na: handlu dziełami sztuki, świadczeniu usług wydawniczych, organizacji giełd i targów sztuki, wynajmie dzieł sztuki itp.;
 • podejmowanie decyzji o przyjmowaniu zapisów i darowizn oraz o przekazywaniu depozytów dzieł sztuki itp.;
 • zapewnianie usług rzeczoznawstwa dzieł sztuki;
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu galerii sztuki;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami galerii oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, w tym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej galerii sztuki;
 • nadzorowanie sporządzania pism, dokumentów, informacji, planów budżetu, sprawozdań itp. wychodzących na zewnątrz galerii sztuki do władz zwierzchnich, urzędów, jednostek równorzędnych, kontrahentów itp.;
 • reprezentowanie galerii sztuki na zewnątrz;
 • powoływanie rady programowej, będącej organem doradczym oraz określanie szczegółowego trybu i zakresu działania rady;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, tajemnicy służbowej i handlowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku galerii sztuki; udział w aukcjach, wystawach, biennale, konferencjach naukowych i spotkaniach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności