aplikacja Matura google play app store

Kierownik do spraw windykacji

wybrane grupy: zawody ogólne

Kieruje działem windykacji zgodnie z wytycznymi przełożonych; koordynuje pracę podległego działu z kierownikami innych jednostek organizacyjnych; zajmuje się kontrolą efektywności windykacji należności; planuje, nadzoruje wdrożenie i koordynuje przestrzeganie procedur ryzyka; nadzoruje i określa sposoby postępowania windykacyjnego; podejmuje decyzje dotyczące ustanawiania i zwalniania zabezpieczeń należności; podejmuje decyzje o restrukturyzacji długu.

Główne zadania:
 • monitorowanie i kontrolowanie należnych płatności;
 • zarządzanie portfelem należności, w tym: pozyskiwanie informacji na temat kondycji finansowej dłużnika, stanu i jakości zabezpieczenia należności, prognozowanie możliwości spłaty zadłużenia przez dłużnika, kierowanie przeterminowanych należności do windykacji oraz wybieranie rodzaju windykacji (polubownej lub sądowej);
 • analizowanie wielkości długu w stosunku do kosztów sądowych oraz kosztów obsługi kancelarii windykacyjnej;
 • opracowywanie procedur oraz nadzorowanie nawiązywania z dłużnikami kontaktów osobistych lub zdalnych i wzywania ich do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań za pomocą przypomnienia o dokonaniu zapłaty, wezwania do zapłaty lub wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi;
 • nadzorowanie procesów restrukturyzacji należności, w tym porozumień spłaty ratalnej zobowiązań;
 • nawiązywanie współpracy z zewnętrznymi firmami i kancelariami windykacyjnymi, przekazywanie spraw do windykacji sądowej w celu uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do egzekucji komorniczej;
 • sprzedawanie należności na giełdzie długów;
 • przekazanie danych dłużników do Biur Informacji Gospodarczej oraz wystawianie opinii o dłużniku na jego stronie internetowej lub portalach społecznościowych;
 • prowadzenie bieżącego monitoringu skuteczności windykacji oraz wspierane procesów oceny ryzyka w firmie;
 • ustanawianie procedur operacyjnych i administracyjnych obowiązujących w dziale windykacji oraz zarządzanie nimi, w tym: ustalanie celów dla podległych pracowników, motywowanie ich oraz kontrolowanie efektów i jakości wykonywanej przez nich pracy;
 • planowanie i kontrolowanie wydatków działu windykacji zgodnie z założonym budżetem;
 • zapewnianie szkolenia i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu windykacji;
 • reprezentowanie swojej jednostki organizacyjnej wobec innych jednostek w organizacji lub wobec instytucji zewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej organizacji oraz przygotowywanie raportów dla zarządu;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej kosztów pracy działu windykacji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku firmy; udział w konferencjach i spotkaniach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności