aplikacja Matura google play app store

Kierownik centrum handlowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje, koordynuje i kontroluje działania w zakresie zarządzania centrum handlowym; opracowuje strategię rozwoju i plany finansowe centrum handlowego oraz nadzoruje ich realizację; planuje, koordynuje i nadzoruje wynajem powierzchni handlowych; zarządza pracownikami obsługi technicznej centrum handlowego; zapewnia bezpieczeństwo klientów centrum handlowego; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych najemców, kontrahentów i dostawców.

Główne zadania:
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie bieżącej działalności centrum handlowego;
 • opracowywanie strategii rozwoju centrum handlowego;
 • przygotowywanie budżetu centrum handlowego, zwłaszcza w zakresie ofert cenowych dla najemców;
 • opracowywanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji planu marketingowego ukierunkowanego na zwiększenie liczby klientów odwiedzających centrum handlowe;
 • podejmowanie działań z zakresu promocji i public relations, mających na celu przyciągnięcie klientów do centrum handlowego;
 • ustanawianie procedur zarządzania centrum handlowym w obszarze współpracy z najemcami, dostawcami oraz kontrahentami;
 • dobieranie najemców w oparciu o wymagania i oczekiwania konsumentów oraz ich siłę nabywczą;
 • monitorowanie środowiska konkurencyjnego dla danego centrum handlowego i dostosowanie się do panujących w nim uwarunkowań;
 • analizowanie zmian liczby różnych kategorii osób odwiedzających centrum handlowe (z uwzględnieniem: płci, wieku, miejsca zamieszkania, siły nabywczej itp.) pod kątem identyfikacji trendów rynkowych;
 • prowadzenie współpracy i utrzymywanie relacji z najemcami powierzchni w centrum handlowym w zakresie: zawierania i kontrolowania umów najmu, egzekwowania zawartych umów, dostarczania szczegółowych rozliczeń kosztów, koordynowania wspólnych działań marketingowych najemców i centrum handlowego;
 • zarządzanie powierzchniami niewynajętymi oraz podejmowanie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania ich potencjału;
 • podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji kosztów utrzymania obiektu;
 • negocjowanie i podpisywanie umów z zewnętrznymi dostawcami usług serwisowych niezbędnych do funkcjonowania centrum handlowego;
 • nadzorowanie pracy zewnętrznych serwisów, obejmujących utrzymanie techniczne obiektu, ochronę oraz sprzątanie i wywóz odpadów;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami i najemcami powierzchni w centrum handlowym;
 • zatrudnianie i zwalnianie oraz organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi centrum handlowego;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników obsługi centrum handlowego zgodnie z strategią rozwoju centrum;
 • zapewnianie warunków, procedur i narzędzi służących zapewnianiu bezpieczeństwa klientów centrum handlowego;
 • reprezentowanie centrum handlowego w relacjach z władzami i lokalnymi społecznościami;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji z działalności centrum handlowego na potrzeby zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy handlowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie organizowanych na terenie centrum handlowego imprez i zgromadzeń publicznych oraz zbiórek pieniężnych; udział w targach, konferencjach i spotkaniach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności