aplikacja Matura google play app store

Kierownik agencji ochrony mienia i osób

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza i koordynuje pracą agencji ochrony mienia i osób; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów; planuje, koordynuje i kontroluje realizację usług ochrony, sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu, w szczególności pracowników ochrony.

Główne zadania:
 • opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie realizacji planów krótko-, średnio- i długoterminowych agencji ochrony mienia i osób;
 • tworzenie strategii cenowej dla klientów na podstawie analizy kosztów własnych agencji i sytuacji rynkowej oraz przygotowywanie ofert i wycen usług ochrony dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • planowanie, koordynowanie i kontrolowanie zadań wykonywanych przez agencję ochrony mienia i osób w miejscu realizacji zlecenia, m. in. w zakresie kontrolowania ruchu osobowego i materiałowego, ochrony przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego;
 • koordynowanie współpracy agencji ochrony ze służbami zewnętrznymi, takimi jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe itp.;
 • nadzorowanie pracowników odpowiedzialnych za działalności systemów sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
 • zatrudnianie pracowników, przydzielanie im stanowiska pracy i niezbędnego wyposażenia technicznego (sprzęt biurowy, telekomunikacyjny, pojazdy, środki ochrony i przymusu bezpośredniego, ubiory ochronne i służbowe itp.), awansowanie i zwalnianie pracowników oraz motywowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • przydzielanie zadań i kontrolowanie zgodności wypełnianych przez pracowników obowiązków z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy do rozliczeń oraz kontrolowanie czasu pracy pracowników, w tym: nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów itp.;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania aktualnych uprawnień przez pracowników ochrony;
 • nadzorowanie zapewnienia pracowników odpowiednich, jednolitych strojów posiadających oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną (np. policja, staż miejska) oraz wymaganych przepisami ustawy o ochronie osób i mienia identyfikatorów i legitymacji;
 • zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia;
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów: osób, firm, samochodów, kluczy, przepustek itp. oraz przedstawianie ich organom koncesyjnym, o ile działalność agencji ochrony podlega koncesji określonej w ustawie o ochronie osób i mienia;
 • kontrolowanie stanu zabezpieczenia obsługiwanych obiektów, osób lub mienia;
 • nadzorowanie organizacji i zabezpieczenia konwojów;
 • koordynowanie działań zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia;
 • koordynowanie działań z zakresu zabezpieczania miejsc zdarzeń;
 • kontrolowanie wyników finansowych agencji ochrony;
 • wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) i zarządzania kosztami agencji ochrony;
 • reprezentowanie agencji ochrony w kontaktach zewnętrznych;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie szkoleń pracowników; branie udziału w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach poświęconych zagadnieniom dotyczącym ochrony osób i mienia oraz targach i prezentacjach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności