aplikacja Matura google play app store

Kapitan żeglugi śródlądowej

Tag: kapitan
wybrane grupy: zawody ogólne

W imieniu właściciela kieruje statkiem; nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z eksploatacją statku, w zakresie przewozu pasażerów i ładunku, pracy załogi i bezpieczeństwa żeglugi.

Główne zadania:
dbałość o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
kierowanie pracami za- i wyładunkowymi;
organizowanie pracy załogi;
kontrola dokumentów załogi, zgodności kwalifikacji z pełnionymi funkcjami oraz ważności tych dokumentów;
przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez załogę przepisów bhp, przepisów dotyczących odpraw granicznych oraz uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
czuwanie nad aktualnością i przechowywaniem dokumentów statku;
sterowanie statkiem, wykonywanie manewrów oraz nadzór nad sterowaniem statkiem przez innych członków załogi;
nadzór nad bezpieczeństwem pasażerów, załogi, statku i ładunku;
współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
przygotowywanie dokumentów załogi, statku i ładunku do odpraw granicznych;
reprezentowanie nadawcy ładunku podczas odpraw granicznych;
dokonywanie opłat za korzystanie ze śluz i kanałów, przekazywanie ładunku w porcie docelowym, rozliczanie i wypłacanie załodze diet zagranicznych.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji kierownika zimowiska (zimowego postoju statków), kierownika koszarki (hotelu pływającego), przystani itp.; pełnienie nadzoru nad kilkoma statkami na postoju; pełnienie funkcji pilota, w zależności od posiadanych uprawnień; pełnienie funkcji kierownika maszyn, jeżeli posiada dodatkowe kwalifikacje.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności