aplikacja Matura google play app store

Kapitan żeglugi przybrzeżnej

Tag: kapitan
wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje funkcję kierownika statku o pojemności brutto do 500 ton w rejsach w żegludze krajowej po Morzu Bałtyckim do 8o długości geograficznej wschodniej z ramienia armatora (właściciela), w celu utrzymywania jednostki pływającej w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcjami armatora oraz dobrą praktyką morską; nadzoruje pracę i ponosi odpowiedzialność za wszystkich członków załogi; sprawuje funkcje urzędnika administracyjnego władz państwowych podczas przebywania statku na morzu.

Główne zadania:
 • reprezentowanie interesów armatora wobec załogi statku o pojemności brutto do 500 ton w żegludze krajowej w rejsach przybrzeżnych po Morzu Bałtyckim do 8o długości geograficznej wschodniej, a także osób oraz instytucji, związanych z eksploatacją statku morskiego;
 • prowadzenie jednostki przy wchodzeniu i wychodzeniu z portów, kanałów, rzek itp.;
 • współpracowanie z wyspecjalizowanymi służbami armatora w zakresie eksploatacji statku, bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu, spraw socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansowych, zaopatrzeniowych, kadrowych;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy poszczególnych działów i służb statkowych;
 • kontrolowanie i akceptowanie dokumentacji tworzonej na statku dotyczącej eksploatacji statku, rozliczeń finansowych, gospodarki materiałowej
  i remontów;
 • sprawowanie nawigacyjnego kierownictwa nad statkiem o pojemności brutto do 500 ton przez pełnienie nadzoru nad pracą oficerów wachtowych, prowadzenie statku w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, instruowanie oficerów wachtowych o zasadach prowadzenia nawigacji, ocenianie sytuacji wymagającej obecności na mostku nawigacyjnym kapitana, prowadzenie księgi poleceń dla oficerów, ustalanie składów osobowych wacht nawigacyjnych;
 • sprawowanie eksploatacyjnego kierownictwa nad statkiem w zakresie prawidłowości operacji ładunkowych, mocowania i zabezpieczenia przewożonych statkiem towarów, kontroli dokumentacji ładunkowej, stateczności jednostki, sprawności technicznej napędu i urządzeń pomocniczych;
 • kierowanie załogą, w tym zarządzanie w warunkach kryzysowych;
 • szkolenie członków załogi z zakresu ppoż. oraz używania środków ratunkowych, przez organizowanie alarmów ćwiczebnych i ocenę ich przebiegu;
 • sprawowanie funkcji urzędnika stanu cywilnego i władz policyjnych poza granicami kraju wobec członków załogi i pasażerów;
 • organizowanie i pełnienie nadzoru nad przeprowadzeniem na statku wyborów do władz państwowych;
 • współpracowanie z pilotem w trakcie trwania operacji pilotowania;
 • prowadzenie akcji ratowniczych i poszukiwawczych na morzu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie sprawy związane z eksploatacją statku;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
sprawowanie opieki na pasażerami, zespołami badawczymi, studentami, itp.; sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem połowu ryb.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności