aplikacja Matura google play app store

Kapitan statku morskiego

Tag: kapitan
wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje funkcję kierownika statku z ramienia armatora (właściciela), w celu utrzymywania jednostki pływającej w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcjami armatora oraz dobrą praktyką morską; nadzoruje pracę i ponosi odpowiedzialność za wszystkich członków załogi; sprawuje funkcje urzędnika administracyjnego władz państwowych podczas przebywania statku na morzu.

Główne zadania:
reprezentowanie interesów armatora wobec załogi statku, osób oraz instytucji, związanych z eksploatacją statku morskiego;
współpraca z wyspecjalizowanymi służbami armatora w zakresie eksploatacji statku, bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu, spraw socjalno-bytowych, bhp, finansowych, zaopatrzeniowych, kadrowych;
sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy poszczególnych działów i służb statkowych;
kontrola i akceptacja dokumentacji tworzonej na statku, dotyczącej eksploatacji statku, rozliczeń finansowych, gospodarki materiałowej i remontów;
sprawowanie nawigacyjnego kierownictwa nad statkiem przez nadzór nad pracą oficerów wachtowych, prowadzenie statku w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, instruowanie oficerów wachtowych o zasadach prowadzenia nawigacji, ocena sytuacji wymagającej obecności na mostku nawigacyjnym kapitana, prowadzenie księgi poleceń dla oficerów, ustalanie składów osobowych wacht nawigacyjnych;
sprawowanie eksploatacyjnego kierownictwa nad statkiem w zakresie prawidłowości operacji ładunkowych, mocowania i zabezpieczenia przewożonych statkiem towarów, kontroli dokumentacji ładunkowej, stateczności jednostki, sprawności technicznej napędu i urządzeń pomocniczych;
szkolenie członków załogi z zakresu ppoż. oraz używania środków ratunkowych, przez organizowanie alarmów ćwiczebnych i ocenę ich przebiegu;
sprawowanie funkcji urzędnika stanu cywilnego i władz policyjnych poza granicami kraju - wobec członków załogi i pasażerów;
organizacja i nadzór nad przestrzeganiem na statku wyborów do władz państwowych;
współpraca z pilotem w trakcie trwania operacji pilotowania;
prowadzenie akcji ratowniczych i poszukiwawczych na morzu;
ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie sprawy związane z eksploatacją statku.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności