aplikacja Matura google play app store

Kapitan portu morskiego

Tag: kapitan
wybrane grupy: zawody ogólne

Z ramienia terenowego organu administracji morskiej (dyrektora urzędu morskiego) na obszarze portu morskiego kieruje działalnością kapitanatu portu.

Główne zadania:
- nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi oraz porządkiem portowo-żeglugowym w porcie, na redzie, na torach podejściowych, w tym kontrole: stanu działania oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych, stanu załadowania statków i ich wyposażenia;
- nadzór nad transportem i przeładunkiem materiałów niebezpiecznych;
- nadzór nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczanie mienia znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze;
- kierowanie akcjami przeciwlodowymi oraz udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych na terenie portu;
- nadzór nad wykonywaniem pilotażu, holownictwa i cumownictwa;
- nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego;,br>- przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków morskich w zakresie określonym w ustawie o izbach morskich;
- rejestrowanie statków wchodzących do portu i wychodzących z portu;
- informowanie kapitanów statków o locji i warunkach nawigacyjnych na polskich obszarach morskich;
- wydawanie zaleceń i nakazów w sprawach robót pogłębiarskich, a także prac remontowo-konserwacyjnych nabrzeży i pomostów;
- opiniowanie zamierzonych działań inwestycyjno-modernizacyjnych obiektów i urządzeń portowych;
- wymierzanie winnym naruszenia norm prawnych, obowiązujących na terenie portu, kar pieniężnych w granicach udzielonego upoważnienia;
- współpraca ze strażą graniczną, policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i ładu publicznego na terenie portu;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu;
- nadzór nad bieżącą eksploatacją jednostek pływających kapitanatu portu.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji kapitana statku lub oficera pokładowego statku morskiego; - pełnienie funkcji pilota morskiego, portowego i stoczniowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności