aplikacja Matura google play app store

Inżynier zootechniki

Organizuje i nadzoruje produkcję zwierzęcą w przedsiębiorstwach rolniczych, gospodarstwach specjalistycznych, fermach zarodowych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt i ośrodkach doradztwa rolniczego; planuje i zapewnia realizację zadań hodowlanych i chowu towarowego; prowadzi badania naukowe związane z chowem i hodowlą zwierząt; popularyzuje postęp hodowlany i naukowo-techniczny.

Główne zadania:
- wykonywanie ocen i analiz stanu chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w zakresie odpowiadającym celom tej produkcji;
- określanie perspektyw rozwoju i racjonalnej produkcji mając na względzie wykorzystywanie miejscowych warunków hodowli lub chowu oraz zbytu;
- prowadzenie bilansów paszowych, ocenianie warunków ich realizacji;
- prowadzenie obrotu stada, selekcji oraz doskonalenie hodowlane i produkcyjne;
- planowanie i realizowanie zadań wynikających z bieżącej produkcji zwierzęcej, jak: wybór zwierząt do chowu lub hodowli, zabezpieczenie warunków bytowych (pomieszczenia), żywienia, użytkowania oraz wykorzystanie i rozdysponowanie produkcji;
- prowadzenie obserwacji dotyczących kondycji i stanu zdrowotnego zwierząt;
- formułowanie wniosków i wykorzystywanie fachowców wspomagających: lekarzy weterynarii i instruktorów - doradców;
- organizowanie pracy i nadzorowanie personelu zatrudnionego przy chowie lub hodowli zwierząt;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji zawodowo-hodowlanej w zakresie selekcji i kojarzeń oraz prostej dokumentacji ekonomicznej;
- korzystanie z literatury zawodowej oraz wdrażanie nowych technologii do produkcji;
- prowadzenie badań naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt;
- popularyzowanie wyników badań i doświadczeń w zakresie postępu hodowlanego i technologii produkcji;
- przestrzeganie przepisów hodowlanych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności