aplikacja Matura google play app store

Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Główne zadania:
  • utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym poprzez wykonywanie czynności związanych z konserwacją, przeglądami i naprawami bieżącymi.
  • projektowanie systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK);
  • opracowywanie dokumentacji projektowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i skrzyżowaniach z drogami kolejowymi;
  • testowanie i doskonalenie urządzeń i systemów automatyki SRK;
  • udział w czynnościach związanych z certyfikacją i dopuszczeniem do stosowania urządzeń i systemów SRK;
  • przeprowadzanie kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w kolejnictwie w zakresie ich zgodności z typem, na które Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub ich systemów, zespołów, podzespołów i elementów;
  • nadzór i kontrola techniczna wytwarzania elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  • udział w prowadzeniu inwestycji związanych z instalacją, konfiguracją, programowaniem i testowaniem liniowych i stacyjnych systemów automatyki sterującej ruchem kolejowym;
  • przeprowadzanie kontroli mających na celu ocenę utrzymania i stanu technicznego urządzeń infrastruktury kolejowej położonych na obszarze kolejowym, tj. stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz urządzeń telekomunikacji kolejowej, pod względem spełniania warunków technicznych i wymogów eksploatacyjnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.


Zadania dodatkowe:
opracowywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w zakresie utrzymania i stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacji kolejowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności