aplikacja Matura google play app store

Kierowca ciągnika rolniczego

wybrane grupy: zawody ogólne

Kierowca ciągnika rolniczego eksploatuje i prowadzi ciągnik rolniczy z przyczepami oraz zagregowanymi narzędziami i maszynami rolniczymi i innymi środkami technicznymi.
Kierowca ciągnika rolniczego jest zawodem o charakterze usługowym. Kierowca prowadzi ciągnik wraz ze współpracującymi maszynami, narzędziami lub przyczepami, wykonując prace polowe lub transportowe w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Po zamontowaniu innych, specjalistycznych środków technicznych, może również wykonywać prace w zakładach komunalnych lub budownictwie. Kierowca sprawdza stan techniczny i przygotowuje ciągnik do pracy, zestawiając go z odpowiednim środkiem technicznym. Wykonuje połączenia niezbędnych instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz w razie potrzeby łączy układ przenoszenia napędu ciągnika z maszyną towarzyszącą. Ustawia parametry robocze ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych, uwzględniając warunki pracy. Kierowca ciągnika wykonuje również czynności kontrolno-obsługowe i konserwacyjne, w razie konieczności usuwa usterki i niedomagania ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych. Kieruje ciągnikiem rolniczym zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz użytkuje ciągnik i sprzęt techniczny zgodnie z przeznaczeniem. Kierowca ciągnika rolniczego może kierować pojazdami wolnobieżnymi, w tym maszynami samobieżnymi.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy kierowcy ciągnika rolniczego z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • wykonanie obsługi codziennej ciągnika rolniczego, dobieranie materiałów eksploatacyjnych;
  • sprawdzenie stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych środków technicznych współpracujących z ciągnikiem rolniczym, usuwanie usterek i niewielkich uszkodzeń;
  • dobieranie ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych do rodzaju i warunków wykonywanych prac;
  • agregatowanie i przygotowanie do pracy ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych;
  • kierowanie ciągnikiem rolniczym;
  • wykonanie prac za pomocą agregatu ciągnikowego i współpracujących z nim środków technicznych;
  • wykonanie prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie ciągnika rolniczego i współpracujących środków technicznych.


Kandydat do pracy w zawodzie kierowcy ciągnika rolniczego musi posiadać prawo jazdy kategorii: ciągnikowej (T) lub uprawnienia na kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą/przyczepami (B+E) lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą/przyczepami (C+E). Pracodawcy zatrudniają na tym stanowisku osoby posiadające prawo jazdy z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodach związanych z rolnictwem (613003 Rolnik, 834103 Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, 611303 Ogrodnik). W przypadku nieposiadania przez kandydata na kierowcę ciągnika rolniczego odpowiednich uprawnień możliwe jest również przyuczenie go na stanowisku pracy i zdobywanie przez niego niezbędnego doświadczenia w trakcie wykonywania zawodu. Warunkiem wykonywania niektórych specjalistycznych prac jest posiadanie dodatkowych uprawnień. Tak jest w przypadku wykonywania chemicznej ochrony roślin – kierowca musi mieć ukończone szkolenie w zakresie ochrony roślin. Kierowca ciągnika rolniczego powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez producentów maszyn lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych ciągników i obsługiwanego sprzętu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności