aplikacja Matura google play app store

Kierowca autocysterny

wybrane grupy: zawody ogólne

Kierowca autocysterny dokonuje załadunku produktów do autocysterny, ich przewozu i rozładunku.
Kierowca autocysterny jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy kierowcy autocysterny jest fizyczne przemieszczanie produktów w łańcuchu dostaw. Jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek prowadzony odpowiednią metodą, w zależności od rodzaju przewożonej substancji (z wykorzystaniem wahadła gazowego, metodą grawitacyjną, pomp spalinowych, pomp elektrycznych, zaworów, nalewaków) oraz jest odpowiedzialny za stosowanie właściwych środków ochrony, uziemienia, zabezpieczenia. Podczas przewozu kontroluje właściwości fizyko-chemiczne transportowanych substancji np. mleko – właściwa temperatura; parafina, gazy techniczne – ciśnienie – z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Jego obowiązkiem jest weryfikacja dokumentów przewozowych (listy przewozowe, faktury, WZ). W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych – oznakowuje pojazd zgodne z ADR (tablice wyróżniające i nalepki ostrzegawcze) oraz sporządza odpowiedni dokument przewozowy. Prowadzi pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego i rozporządzeniem dotyczącym czasu pracy kierowcy. Sprawuje kontrolę nad stanem technicznym pojazdu: oświetleniem, stanem ogumienia, poziomami płynów eksploatacyjnych, kontroluje wycieki.

Główne zadania:
  • sprawdzanie stanu technicznego autocysterny;
  • planowanie przewozu autocysterną na podstawie dokumentacji przewozowej;
  • prowadzenie załadunku autocysterny;
  • przygotowywanie autocysterny do przewozu wraz z jego oznakowaniem;
  • przewożenie powierzonych materiałów autocysterną zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
  • prowadzenie dokumentacji przewozowej autocysterny z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • prowadzenie rozładunku autocysterny;
  • organizowanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i ergonomii.


Kierowca autocysterny powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, które można uzyskać poprzez ukończenie szkoleń zakończonych egzaminami państwowymi. Nie jest określone minimalne wykształcenie do pracy w tym zawodzie. Pożądany poziom wykształcenia to zasadnicze zawodowe. Wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (C, C+E). W przypadku pojazdów powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej wymagane są dodatkowe kwalifikacje potwierdzane odrębnym egzaminem. W przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C do 2009 roku wymagane jest ukończenie kursu, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu. Kierowca autocysterny musi posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Musi posiadać uprawnienia do obsługi transportowych urządzeń ciśnieniowych (UNO). W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych musi posiadać podstawowe uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) za pomocą autocysterny. W przypadku przewozu artykułów spożywczych musi posiadać książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemio-logicznych. W przypadku transportu międzynarodowego powinien legitymować się znajomością języka obcego na poziomie podstawowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności