aplikacja Matura google play app store

Inżynier technologii drewna

Projektuje procesy technologiczne i kieruje przemysłową produkcją materiałów drzewnych i drewnopochodnych oraz wyrobów z drewna; prowadzi badania i wdraża postęp techniczny w tej dziedzinie, uczestniczy w projektowaniu zakładów przemysłu drzewnego.

Główne zadania:
- opracowywanie procesów technologicznych produkcji materiałów drzewnych i drewnopochodnych: wyrobów tartacznych, oklein, łuszczki, sklejki, płyt stolarskich, płyt wiórowych, paździerzowych, pilśniowych, drewna warstwowego, drewna klejonego itp.;
- dobór surowców podstawowych i pomocniczych;
- opracowywanie procesów technologicznych produkcji mebli i innych wyrobów z drewna;
- dobór drewna, materiałów i tworzyw drzewnych oraz surowców pomocniczych;
- ustalanie normatywów zużycia surowców;
- nadzór nad produkcją i właściwym przebiegiem procesów technologicznych oraz jakością produkowanych wyrobów, ustalanie przyczyn występujących nieprawidłowości i podejmowanie działań w celu ich likwidacji;
- prowadzenie badań i doradzanie w zakresie metod produkcji, usprawniania i wprowadzania nowych technologii oraz przydatności technologicznej surowców podstawowych i pomocniczych, wdrażanie postępu technicznego;
- projektowanie i konstruowanie nowych wyrobów z drewna;
- określanie standardów jakości dla surowców i wyrobów oraz procedur kontroli;
- doradzanie w zakresie doboru maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych potrzebnych do wytwarzania wyrobów;
- opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
- opracowywanie założeń techniczno-technologicznych niezbędnych do budowy, modernizacji lub rozbudowy zakładów przemysłu drzewnego;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami oraz studiowanie literatury fachowej, celem rozwiązywania istniejących problemów oraz wdrażania postępu;
- opracowywanie artykułów, naukowych referatów i raportów;
- określanie zadań bezpośrednio podległym pracownikom, organizowanie i nadzorowanie ich realizacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności