aplikacja Matura google play app store

Inżynier technologii betonów

Stosuje posiadaną wiedzę z technologii budowlanych materiałów wiążących oraz z technologii prefabrykowanych betonów w produkcji przemysłowej: cementu, wapna i gipsu, betonów komórkowych, prefabrykowanych wyrobów drobnowymiarowych, elementów wielkowymiarowych, żelbetowych, strunobetonowych itp.; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe z zakresu technologii produkcji oraz doradcze, dotyczące racjonalnego i oszczędnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

Główne zadania:
- prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii eksploatacji i transportu surowców, przygotowania surowców do wypalania, wypalania klinkieru cementowego, gipsu i kamienia wapiennego, magazynowania i mielenia klinkieru, produkcji wyrobów gipsowych;
- opracowywanie instrukcji technologicznych dla procesów produkcyjnych materiałów wiążących, jak również dla poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń i pieców;
- prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technik i technologii przygotowania surowców i mieszanek betonowych, zbrojenia, zagęszczania, formowania, hartowania, autoklawizacji itp.;
- sporządzanie założeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów betonów komórkowych czy prefabrykatów betonowych, rozbudowy i modernizacji istniejących zakładów, zgodnie z potrzebami rynku i wymaganiami konkurencji;
- opracowywanie instrukcji technologicznych dla procesów produkcyjnych betonów komórkowych i prefabrykatów betonowych oraz poszczególnych operacji jednostkowych, wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji maszyn, urządzeń i autoklawów;
- opracowywanie norm przedmiotowych oraz metod badań dla wyrobów gotowych i wymagań jakościowych międzyoperacyjnych dla poszczególnych faz produkcji betonów;
- opracowywanie normatywów zużycia surowców i materiałów podstawowych, zużycia energii elektrycznej, paliw, wydajności pracy, zdolności potencjalnej maszyn, urządzeń, autoklawów i innych wielkości i wskaźników techniczno- ekonomicznych;
- kierowanie procesami produkcyjnymi w zakładzie betonu komórkowego lub prefabrykowanych betonów drobnowymiarowych i wielkowymiarowych;
- organizowanie przebiegu procesów produkcyjnych i operacji jednostkowych w celu zapewnienia jednostajności, równomierności, rytmiczności i ciągłości procesów;
- nadzorowanie i organizowanie pracy, przy zapewnieniu bezpieczeństwa w eksploatacji, zatrzymywaniu i rozruchu aparatu wytwórczego, wykonywaniu prac remontowych, a także w sytuacjach awaryjnych;
- inicjowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego oraz jego wdrażanie do produkcji;
- współpraca, doradztwo i udział w konsultacjach ze specjalistami na temat wprowadzenia usprawnień technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
- uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, seminariach, wystawach, ustawicznym dokształcaniu oraz stałe i systematyczne śledzenie literatury fachowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności