aplikacja Matura google play app store

Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Zajmuje się systemami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; prowadzi badania samodzielnie albo w zespołach wielobranżowych nad opracowaniem nowych lub ulepszaniem istniejących systemów, prowadzi analizy, dokonuje ocen oraz kontroluje stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, projektuje, wdraża i eksploatuje systemy, układy i urządzenia bezpieczeństwa, bierze udział w opracowywaniu aktów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, bierze udział w procesie licencjonowania, a w szczególności licencjonowania obiektów jądrowych

Główne zadania:
- opracowywanie nowych lub ulepszanie istniejących systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
- prowadzenie analiz i wykonywanie ocen stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz i ocen dla obiektów jądrowych;
- kontrolowanie bieżącego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych;
- dokonywanie ocen narażenia indywidualnego osób zawodowo narażonych na napromieniowanie;
- prowadzenie (nadzorowanie) monitoringu radiacyjnego środowiska oraz, na podstawie uzyskiwanych wyników pomiarów, dokonywanie ocen sytuacji radiologicznej w skali lokalnej, wojewódzkiej lub ogólnokrajowej;
- projektowanie, wdrażanie i eksploatację systemów, układów i urządzeń bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych, a w szczególności dla obiektów energetyki jądrowej i reaktorów badawczych;
- nadzorowanie remontów, napraw i likwidacji obiektów, systemów, układów i urządzeń, a w szczególności obiektów jądrowych, w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
- udział w opracowywaniu dokumentów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
- udział w procesie licencjonowania, a w szczególności w procesie licencjonowania obiektów jądrowych;
- studiowanie nowych osiągnięć światowych i krajowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wdrażanie ich w nowych projektach systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie prac w sferze projektowania lub eksploatacji systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności