aplikacja Matura google play app store

Inżynier rolnictwa

Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.

Główne zadania:
- prowadzenie badań mających na celu otrzymanie nowych odmian roślin uprawnych (np. odpornych na choroby i szkodniki) oraz opracowywanie technologii produkcji tych odmian;
- doskonalenie metod produkcji nasiennej, przechowalnictwa nasion, oceny i kwalifikacji polowej;
- prowadzenie badań dotyczących nowoczesnych technik ochrony roślin, ekologicznych środków biologicznych oraz opracowywanie metod bezpiecznego stosowania i kontroli pozostałości pestycydów w produkcji roślinnej i glebie;
- opracowywanie nowoczesnych metod prognozowania i sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników i chwastów;
- opracowywanie nowych metod ochrony i rekultywacji gruntów, upraw roli, płodozmianów, nawożenia itp.;
- organizowanie produkcji, podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i technologii produkcji roślinnej (w zależności od warunków klimatycznych, glebowych, potrzeb rynku itp.), planowanie płodozmianów, organizowanie parku maszynowego, zaopatrzenia w nawozy, środki ochrony roślin oraz zapewnianie odpowiedniej kadry pracowników;
- organizowanie i nadzorowanie prac związanych z produkcją roślinną (uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie roślin, zbiór i przygotowanie plonów do sprzedaży lub przechowywania);
- prowadzenie lustracji roślin uprawnych i podejmowanie niezbędnych działań w przypadku zagrożenia upraw przez szkodniki, choroby;
- organizowanie i kontrolowanie selekcji i dokonywanie kwalifikacji na plantacjach nasiennych;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w przypadku stosowania środków chemicznych, jak również zasad właściwego magazynowania i transportu plonów.

Zadania dodatkowe:
- organizowanie i nadzorowanie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą; - prowadzenie doradztwa i działalności dydaktycznej na różnych poziomach kształcenia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności