aplikacja Matura google play app store

Inżynier ogrodnictwa

Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.

Główne zadania:
- prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i opracowywanie lub udoskonalanie metod upraw;
- prowadzenie badań w dziedzinie hodowli roślin ogrodniczych i opracowywanie nowych lub udoskonalonych metod hodowli;
- projektowanie zieleńców i terenów zielonych w osiedlach oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonawstwem i pracami konserwatorskimi;
- opracowywanie instrukcji technologicznych dla produkcji roślin ogrodniczych, uprawianych w otwartym gruncie i pod osłonami;
- opracowywanie instrukcji ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami i szkodnikami, wdrażanie ich do praktyki oraz nadzór nad wykonawstwem odpowiednich zabiegów sprzętem mechanicznym;
- opracowywanie wymogów jakościowych produktów oraz norm jakościowych dla owoców, warzyw, kwiatów;
- prowadzenie doradztwa fachowego we własnym zakresie lub z ramienia instytucji do tego powołanych przez państwo, samorząd terytorialny, jednostki gospodarcze i społeczne;
- sprawowanie nadzoru nad pracami i działalnością związaną z rozwojem ogrodnictwa, prowadzoną przez różne podmioty gospodarcze z ramienia urzędów państwowych, samorządowych i organizacji, które zatrudniają w tym zakresie specjalistów ogrodników;
- współpraca z wydawnictwami, zajmującymi się tematyką ogrodniczą i opracowywanie dla nich: podręczników, poradników, artykułów ulotek itp. z zakresu ogrodnictwa, w celu upowszechniania wiedzy ogrodniczej i wdrażania osiągnięć nauki w tym zakresie;
- prowadzenie działalności handlowej w zakresie zaopatrzenia ogrodnictwa w niezbędne środki produkcji i organizacji zbytu produktów ogrodniczych na rynek wewnętrzny i eksport;
- współpraca z placówkami naukowymi, innymi zakładami, specjalistami innych dziedzin celem rozwiązania zaistniałych problemów oraz wdrażania postępu technicznego;
- śledzenie nowych opracowań i studiowanie literatury fachowej.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności dydaktycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności