aplikacja Matura google play app store

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych w różnych gałęziach gospodarki, jak: budownictwo, drogownictwo, przemysł ciężki, lekki, chemiczny, przetwórstwo żywności itp.; opracowuje dokumentację techniczną, konstrukcyjną oraz wykonawczą dotyczącą obsługi wyżej wymienionych maszyn i urządzeń; uczestniczy w odbiorach technicznych; doskonali konstrukcje i technologie; opracowuje i realizuje nadzór nad ich eksploatacją i remontami.

Główne zadania:
- prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń; doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- opracowywanie projektów maszyn i urządzeń z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn, kontrolowanie procesów produkcyjnych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń;
- opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, określanie harmonogramów niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw, ze wskazaniem czasokresów pracy najważniejszych elementów maszyn i urządzeń;
- zapewnianie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń;
- organizowanie grup serwisowych do utrzymywania w sprawności maszyn i urządzeń oraz kierowanie naprawami;
- przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń nowych lub po remoncie;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie ich tematyki;
- wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników organizacyjno-techniczno-ekonomiczych;
- aktualizowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w miarę wprowadzania postępu technicznego, racjonalizacji itp.;
- kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie swojej specjalności oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności