aplikacja Matura google play app store

Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Główne zadania:
- projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe;
- zbieranie danych oraz analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków;
- dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody;
- opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę;
- dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych;
- dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z właściwymi organami władz terenowych;
- opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach;
- opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu;
- udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie ich eksploatowania;
- kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem;
- studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- opracowywanie nowych rozwiązań projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie obiegów wodnych oraz wykorzystujących oczyszczone ścieki jako źródło wody przemysłowej;
- opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków;
- opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników w sferze projektowania, wykonawstwa budowlanego i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych - wykonywanie szczegółowych kosztorysów, opracowywanie zestawień zużycia materiałów dla potrzeb budowlano-montażowych oraz ustalanie norm czasu pracy; - projektowanie zaopatrzenia w wodę wsi i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności