aplikacja Matura google play app store

Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.

Główne zadania:
- doradzanie i projektowanie najbardziej sprawnych systemów gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów bytowych i przemysłowych;
- opracowywanie projektów wysypisk śmieci, gromadzenia odpadów przemysłowych, w zależności od ich rodzaju oraz sposobu utylizacji (kompostowanie, spalanie);
- opracowywanie zaleceń dotyczących metod pracy oraz kolejności operacji technologicznych, jakie należy wykonać u źródła powstawania odpadów, w składowaniu, transporcie i utylizacji;
- doradzanie w sprawach lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem i utylizacją odpadów bytowych i przemysłowych;
- obliczanie kosztów projektowania i eksploatacji przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów;
- studiowanie i doradzanie nowych technologii przemysłowych w zakresie technicznych aspektów minimalizowania ilości odpadów oraz ich usuwania i unieszkodliwiania;
- opiniowanie i branie udziału w testowaniu nowego sprzętu i taboru stosowanego do gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów;
- eksploatowanie istniejących wysypisk odpadów;
- prowadzenie konsultacji, dotyczących nowych rozwiązań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz powtórnego ich wykorzystania jako surowców wtórnych;
- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzór nad innymi pracownikami w sferze projektowania, budowy i nadzoru technicznego zakładów zajmujących się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami;

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych, związanych z ochroną powierzchni Ziemi i środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności