aplikacja Matura google play app store

Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

Określa potrzeby w zakresie systemów: melioracji wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorowego i zagrodowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, sanitacji wsi; programuje, projektuje, wykonuje, nadzoruje i eksploatuje wyżej wymienione systemy.

Główne zadania:
- rozpoznawanie potrzeb melioracji wodnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, sanitacji wsi;
- programowanie, w powiązaniu z planami przestrzennego zagospodarowania, rodzajów melioracji wodnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz systemu zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi, z uwzględnieniem potencjalnej produkcji zwierzęcej i zabudowy turystycznej;
- dokonywanie oceny zasobów wodnych w zlewni, zasobów eksploatacyjnych oraz przerzutów wody między zlewniami;
- określanie potrzeb jakościowych i ilościowych wody do picia, hodowli zwierząt, przemysłu rolno-spożywczego, nawodnień, dla potrzeb gospodarczych i przeciwżarowych, a także ilości ścieków bytowo-gospodarczych, ładunków i stężenia zanieczyszczeń w tych ściekach oraz sposobu ich oczyszczenia;
- wykonywanie prac geodezyjnych, rozpoznań terenowych i sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych na potrzeby projektowania i wywłaszczeń;
- dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem urządzeń produkowanych do tych celów;
- projektowanie systemów: melioracji (w tym odwadniająco-nawadniających, drenonia, deszczowni wraz z rurociągami), stawów rybnych, agromelioracji, fitomelioracji, rekultywacji przeciwerozyjnych wraz z budowlami piętrzącymi i komunikacyjnymi;
- projektowanie wariantowego układu przestrzennego sieci: zaopatrującej rolnictwo w wodę, odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych;
- projektowanie regulacji rzek, czynnych i biernych systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych, budowli piętrzących i komunikacyjnych, pompowni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków;
- wykonywanie szczegółowych obliczeń statycznych posadowienia budynków i budowli jak: pompowni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, akweduktów, syfonów, dróg rolniczych na gruntach normalnych i słabonośnych;
- opracowywanie norm wykonawstwa, kosztorysowania i rozliczania robót, sporządzania przedmiarów i kosztorysów robót nowych i remontowo-konserwacyjnych;
- nadzór nad eksploatacją systemów: melioracji wodnych, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, przeciwpowodziowych, odbioru i oczyszczania ścieków wraz z ich konserwacją i remontami;
- współpraca z projektantem mechanikiem, energetykiem, technologiem w zakresie doboru maszyn i urządzeń do budowli piętrzących, pompowni, ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków;
- opracowywanie projektów odwodnienia torfowisk i pozyskania torfu na potrzeby przemysłu, opałowe, rolnicze i lecznicze;
- przeprowadzanie ekspertyz i prac badawczych istniejących systemów melioracyjnych, przeciwpowodziowych, zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, oczyszczania ścieków, w celu unowocześniania projektowania, wykonawstwa i eksploatacji tych systemów;
- opracowywanie referatów i raportów naukowych z zakresu hydrologii, hydrauliki, gospodarki wodnej rolnictwa oraz ochrony środowiska, a szczególnie wody i gleby;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie ekspertyz i operatów wodno-prawnych; - projektowanie i wykonywanie zapór wodnych, zabudowa potoków górskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności