aplikacja Matura google play app store

Inżynier gospodarki przestrzennej

Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Główne zadania:
 • przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego określających przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego na podstawie wykonywanych we własnym zakresie lub na zlecenie prac badawczych, analiz, ekspertyz
  i opracowań z uwzględnieniem przepisów w zakresie planowania przestrzennego, historycznej zabudowy, norm hałasu, nasłonecznienia itp.;
 • przygotowywanie programów rozwoju jednostek terytorialnych (miasta, gminy wiejskie, powiaty);
 • ustalanie i kontrolowanie lokalizacji inwestycji pod względem zgodności
  z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego, normami itp.;
 • prognozowanie przemian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu
  z wykorzystaniem modeli matematycznych, na podstawie informacji na temat procesów urbanizacji, procesów demograficznych, ruchu migracyjnego ludności, powiązań komunikacyjnych itp.;
 • ustalanie strategii rozwoju gospodarczego i przestrzennego jednostek terytorialnych;
 • analizowanie stanu i funkcjonowania terytorialnych systemów społecznych (traktowany całościowo obszar, który ma określone granice, jest zamieszkany przez połączoną więzami społecznymi ludność, nad którym sprawuje władzę administracja publiczna, na przykład: gmina, powiat, miasto, województwo, region itp.) oraz prowadzenie badań potrzeb mieszkańców jednostek terytorialnych w zakresie infrastruktury społecznej, transportowej, komercyjnej, edukacyjnej, kulturalnej itp.;
 • tworzenie i obsługiwanie baz danych zawierających informacje na temat przekształceń jednostek terytorialnych;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem pracowników wydziałów i jednostek gospodarki przestrzennej; prowadzeni szkoleń pracowników w zakresie gospodarki przestrzennej; prowadzenie prac naukowo badawczych w zakresie gospodarki przestrzennej; zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki przestrzennej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności