aplikacja Matura google play app store

Inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza

Poszukuje i rozpoznaje budowę geologiczną złóż kopalin; szacuje zasoby, ich rodzaje i jakość; określa geologiczne warunki wydobywania kopalin; pobiera próbki do badań chemicznych, technologicznych, stratygraficznych itp.; rozpoznaje zagrożenia występujące przy eksploatacji złóż; sporządza dokumentację prac geologicznych w kopalniach.

Główne zadania:
 • prowadzenie badań strukturalnych, mineralogicznych i petrograficznych do określania zjawisk geologicznych oraz badań wyprzedzających i rozpoznawczych;
 • poszukiwanie i rozpoznawanie rodzajów oraz jakości kopalin: węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, siarki itp. oraz szacowanie rozmiarów i zasobów kopalin;
 • określanie warunków geometrycznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i gazowych wydobywania kopalin;
 • pobieranie próbek złóż w wyrobiskach górniczych: punktowych, bruzdowych, zdzierakowych oraz z otworów strzałowych do badań chemicznych, mineralno-petrograficznych, technologicznych, stratygraficznych itp.;
 • opracowywanie projektu kartowania, profilowania i opróbowania robót górniczych i wiertniczych;
 • nadzorowanie robót górniczych i wiertniczych: racjonalnego wykorzystanie kopalin, zgodności prac z koncesją oraz projektem zagospodarowania złoża, planem ruchu zakładu górniczego, selektywną eksploatacją i zwałowaniem złóż wielosurowcowych;
 • zapewnianie bezpieczeństwa pracy załogi kopalń, czystości wybierania złoża oraz zminimalizowania wpływu eksploatacji na środowisko naturalne;
 • analizowanie, wykorzystywanie oraz aktualizowanie treści geologicznych map podstawowych, przeglądowych i specjalnych oraz materiałów fotogrametrycznych do syntetycznych opracowań wyników badań geologicznych;
 • sporządzanie dokumentacji prac geologicznych i górniczych oraz operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża kopaliny;
 • prowadzenie okresowych analiz gospodarki złożem oraz dokumentowanie przyczyn powstawania strat w zasobach złoża;
 • prowadzenie badań i kontrola jakości złoża oraz badanie zmienności parametrów jakościowych w procesie wydobywania kopalin;
 • dokonywanie oceny wpływu planowanego wydobywania kopalin na środowisko;
 • sporządzanie wniosków o utworzenie obszaru i terenu górniczego bądź jego likwidacji oraz opracowywanie projektów rekultywacji terenów po likwidacji kopalni;
 • stosowanie nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych w ocenie złóż oraz wykorzystywanie w pracach dokumentacyjnych nowoczesnego oprogramowania komputerowego;
 • kontrola i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


Zadania dodatkowe:
kierowanie pracami geologicznymi po uzyskaniu odpowiednich uprawnień; pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach ochrony środowiska oraz urzędach państwowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności