aplikacja Matura google play app store

Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza

Bada budowę geologiczną Ziemi; obserwuje zespół zjawisk oraz procesów fizycznych zachodzących w górotworze; monitoruje i prognozuje warunki eksploatacji złoża oraz zagrożeń jej towarzyszących; stosuje metody i aparaturę rejestrującą wstrząsy oraz jej oprogramowanie; określa wpływ eksploatacji złóż na środowisko.

Główne zadania:
 • prowadzenie badań nad lokalizacją złóż surowców oraz sporządzanie dokumentacji prac geofizycznych;
 • wykonywanie pomiarów cech złoża i skał otaczających: geomechanicznych, sejsmicznych i elektrooporowych, ich stanu spękania, porowatości i innych cech warstw skalnych w aspekcie oceny zagrożenia tąpaniami;
 • prognozowanie i analizowanie zagrożeń tąpaniami, określanie aktywności sejsmoakustycznej oraz sejsmicznej górotworu oraz parametrów źródła wstrząsu: jego lokalizacji, energii sejsmicznej i teoretycznego modelu mechanizmu wstrząsu;
 • określanie stanu naprężeniowo-deformacyjnego w górotworze, zaburzeń w strukturze pokładów oraz kryteriów doboru właściwych metod geofizycznych do oceny skuteczności profilaktyki zapobiegania wypadkom;
 • przewidywanie zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą za pomocą specjalistycznych metod i aparatury rejestrującej wstrząsy (sejsmoakustyczna ocena stanu zagrożenia tąpaniami);
 • rejestrowanie i analizowanie aktywności sejsmicznej górotworu oraz tworzenie geofizycznych modeli niszczenia skał pod kątem możliwości oddziaływania wstrząsów na wyrobiska górnicze oraz obiekty powierzchniowe;
 • dokonywanie pomiarów, interpretacji i oceny wpływu wstrząsów na obiekty powierzchniowe, w tym badań stref nadkładu w celu określania współczynników amplifikacji drgań gruntu;
 • badanie parametrów charakteryzujących ogniska wstrząsów oraz ich mechanizmów w aspekcie oceny zagrożenia sejsmicznego;
 • nadzorowanie robót górniczych wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego;
 • opracowywanie nowych metod i standardów geofizycznych i dostosowywanie ich możliwości pomiarowych do warunków kopalni;
 • stosowanie tomografii sejsmicznej do wyznaczania stref wzmożonych naprężeń oraz rozpoznawania zaburzeń geologicznych pokładu węgla (uskoki, wymycia);
 • dokonywanie oceny efektu sejsmicznego prac strzelniczych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych;
 • określanie wpływu wstrząsów górniczych na środowisko naturalne wraz z odpowiednią bazą pomiarową (aparatura sejsmometryczna);
 • opracowywanie ekspertyz geologiczno-górniczych na zlecenie kopalni;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz Prawa Górniczego.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie produkcji przenośnej aparatury sejsmoakustycznej; projektowanie i wykonywanie sieci sejsmologicznych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności