aplikacja Matura google play app store

Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

Opracowuje, projektuje i nadzoruje wykonawstwo linii i węzłów kolejowych, w węższym zakresie również mostów i stacji kolejowych, sporządza też plany kompleksowe linii kolejowych oraz obiekty ich przecięcia z innymi arteriami komunikacyjnymi i przeszkodami.

Główne zadania:
- projektowanie parametrów geometrycznych linii kolejowych, które zabezpieczają warunki ruchu kolejowego, tzn. spadków, łuków i przechyłek;
- opracowywanie projektów technologiczno-konstrukcyjnych, mających na celu wybór i określanie parametrów podtorza, tłucznia, podkładów, szyn, rozjazdów oraz sposobów ich wykonania lub montażu w terenie;
- opracowywanie projektów geotechnicznych, ustalających warunki gruntowe, odwodnienie, ew. wymianę gruntów, zabezpieczenie osuwisk itp.;
- wykonywanie projektów remontów i sanacji starych układów torów oraz projektów dostosowania linii kolejowych do ruchu szybkiego;
- nadzór nad wykonawstwem linii, stacji, małych obiektów inżynierskich oraz nad ich remontami;
- prowadzenie prac związanych z utrzymaniem, eksploatacją i bieżącą konserwacją linii i węzłów kolejowych i udział w planowaniu małych obiektów kolejnictwa.

Zadania dodatkowe:
- współpraca z dużymi jednostkami przemysłowymi, takimi jak: kopalnie, huty i elektrownie, mającymi własne wewnętrzne linie lub bocznice kolejowe; - prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności