aplikacja Matura google play app store

Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe

Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach obiektów przemysłowych;
sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego;
zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją przemysłowych obiektów budowlanych.

Główne zadania:
wykonywanie projektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych, wykonawczych oraz technologicznych obiektów przemysłowych;
analizowanie rozwiązań projektowych, wskazywanie błędów oraz prowadzenie konsultacji w zakresie wyeliminowania błędów;
sprawdzanie projektu budowy pod względem formalnym, tzn. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
opracowywanie kosztorysów budowy i optymalizowanie rozwiązań w zakresie technicznym i ekonomicznym;
przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy;
przyjmowanie terenu budowy od inwestora;
realizowanie projektu zgodnie z założeniami kosztowymi i ustalonym harmonogramem pracy;
nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej budowy od strony technicznej poprzez sprawdzanie poprawności, jakości i terminowości wykonanych prac na poszczególnych etapach budowy;
kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę;
organizowanie dostaw materiałów i transportu niezbędnego do prawidłowej realizacji inwestycji;
zamawianie materiałów i niezbędnego sprzętu budowlanego;
wykonywanie prób materiałów budowlanych i sporządzanie protokołów z badań;
nadzorowanie pracy podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych;
współpraca w sprawach realizacji zadań inwestycyjnych z kierownictwem robót budowlanych, biurem projektowym i pozostałymi podmiotami zaangażowany w realizację danego projektu budowlanego;
sporządzanie raportów z poszczególnych etapów prac budowlanych.

Zadania dodatkowe:
przygotowywanie dokumentacji sprzedażowej obiektu budowlanego; kontrolowanie przestrzegania na terenie budowy przepisów BHP i ppoż.; badanie i udoskonalanie konstrukcji całych przemysłowych obiektów budowlanych lub ich fragmentów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności