aplikacja Matura google play app store

Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

Prowadzi badania, doradza, planuje i projektuje obiekty budowlane gospodarki wodnej: śródlądowej i morskiej; organizuje procesy inwestycyjne, kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.

Główne zadania:
- prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem wodnym;
- doradztwo, planowanie i projektowanie: sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących, kanałów, śluz, budowli portowych, obiektów budowlanych elektrowni wodnych, ujęć wody, pompowni i przepompowni, obiektów budowlanych stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, systemów regulacji rzek, umocnień brzegowych rzek i brzegów morskich itp.;
- ustalanie metod budowy, materiałów i standardów jakości; planowanie i organizowanie cyklu budowy oraz kierowanie pracami budowlanymi;
- ustalanie systemów kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji budowy oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
- prowadzenie dokumentacji budowy;
- organizowanie i kierowanie remontami i konserwacją obiektów budownictwa wodnego;
- studiowanie i doradztwo w zakresie technicznych aspektów materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie wodnym;
- utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa wodnego;
- opracowywanie referatów naukowych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie kosztorysów budowlanych i dokumentacji na potrzeby zamówień budowlanych; - kontrolowanie budowy i dokonywanie odbioru elementów konstrukcyjnych w przypadku pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego; - wykonywanie ekspertyz z zakresu budownictwa wodnego; - zarządzanie firmą budowlaną.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności