aplikacja Matura google play app store

Instruktor terapii uzależnień

wybrane grupy: zawody ogólne

Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Główne zadania:
zapoznawanie się, na podstawie badań diagnostycznych, z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta;
pomoc lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych;dbanie o higienę podopiecznego i jego odzieży (mycie, kąpanie);
prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń, sporządzanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru;
przebieranie klientów i układanie ich do snu, podawanie płynów i posiłków;
udzielanie pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu;
unieszkodliwianie i izolowanie osób agresywnych;
dbanie o higienę pomieszczeń przez sprzątanie, mycie i dezynfekcję podłóg, ścian, łóżek i innych przedmiotów;
wykonywanie podstawowych zabiegów medycznych (płukanie żołądka, lewatywa, opatrywanie powierzchownych ran);
prowadzenie obserwacji podopiecznego, notowanie zmian w zachowaniu, podejmowanie interwencji w przypadku agresji;
badanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta: tętna, ciśnienia, temperatury ciała itp.;
pomoc lekarzowi przy badaniu: podtrzymywanie pacjenta, podawanie odpowiednich narzędzi i aparatów medycznych oraz podawanie drogą doustną leków zleconych przez lekarza;
spisywanie oraz zabezpieczanie ubrania i przedmiotów będących własnością pacjenta;
prowadzenie rozmów indywidualnych, wspierających leczenie uzależnionych pacjentów;
wspieranie osób uzależnionych w miejscach ich spotkań i zakupu substancji uzależniających, tzw. work street;
przekazywanie informacji o miejscach skupień osób uzależnionych służbom medycznym, władzom miasta czy osiedla;
współpraca z rodziną osób uzależnionych: wspieranie jej w udzielaniu pomocy dzieciom czy współmałżonkom;
wypisywanie podopiecznych z izby wytrzeźwień, oddziału dla narkomanów itp., zwrot odzieży i zdeponowanych przedmiotów;
sporządzanie rachunków dotyczących kosztów świadczonych usług podopiecznym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności