aplikacja Matura google play app store

Instruktor sportu

wybrane grupy: zawody ogólne

Samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzi ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.

Główne zadania:
-pozyskiwanie zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptacja do warunków szkolenia sportowego;
- dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu;
- organizowanie różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;
- samodzielne lub pod kierunkiem trenera prowadzenie zajęć treningowych;
- samodzielne lub z udziałem trenera branie udziału w zawodach sportowych i wykonywanie zadań z tym związanych;
- branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;
- przygotowywanie zajęć dydaktycznych (m.in. osnów lekcyjnych);
- przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
- przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
- współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;
- współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;
- przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie zajęć treningowych w zespole szkoleniowym, ale także samodzielnie w mniejszych jednostkach organizacyjnych, na niższym i średnim poziomie wyszkolenia sportowego; - wykonywanie zadań trenerskich (zastępczo).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności