aplikacja Matura google play app store

Instruktor rekreacji ruchowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Instruktor rekreacji ruchowej prowadzi zajęcia ruchowe dla osób aktywnie spędzających wolny czas.
Instruktor rekreacji ruchowej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy instruktora rekreacji ruchowej jest prowadzenie zajęć ruchowych i promocja aktywnego stylu życia. Efektem jego pracy jest poprawa lub utrzymanie zdolności motorycznych uczestników zajęć, co pozytywnie wpływa na ich odprężenie, regenerację sił i usunięcie zmęczenia spowodowanego pracą zawodową. Instruktor rekreacji ruchowej prowadzi zajęcia rekreacyjne z osobami w różnym wieku, różnego stanu zdrowia oraz poziomu wydolności i sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w kilku dyscyplinach rekreacyjnych, np.: w gimnastyce, pływaniu, kulturystyce, jeździe konnej. Pracę charakteryzuje zestaw stałych czynności, dobieranych w zależności od poziomu zaawansowania, możliwości psychofizycznych i potrzeb uczestników zajęć.

Główne zadania:
  • diagnozowanie możliwości psychomotorycznych uczestników zajęć;
  • dobieranie zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem umiejętności ruchowych oraz potrzeb uczestników;
  • planowanie zajęć rekreacyjnych;
  • prowadzenie specjalistycznych zajęć rekreacyjnych;
  • promowanie aktywnego stylu życia;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z efektami i przebiegiem zajęć;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.


Kandydat na instruktora rekreacji ruchowej musi mieć skończone 18 lat, co najmniej średnie wykształcenie oraz charakteryzować się dobrym stanem zdrowia. Wskazane jest, aby miał ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności rekreacji oraz zdał egzamin praktyczny i teoretyczny potwierdzający zdobyte kompetencje zawodowe. Kurs instruktora rekreacji ruchowej jest dwustopniowy i składa się z części ogólnej i specjalistycznej. Pozwala to na zdobywanie uprawnień zawodowych również w innych specjalnościach rekreacji, bez konieczności powtarzania części ogólnej kursu. Kursy szkoleniowe i egzaminy zawodowe prowadzone są przez szkoły wyższe, niepubliczne placówki oświatowe posiadające akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub kuratorium oświaty oraz branżowe ośrodki metodyczno-szkoleniowe. Instruktorem rekreacji ruchowej może być również osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku wychowanie fizyczne i sport lub turystyka i rekreacja, ze specjalnością instruktorską w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności